Znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky už od letošního roku

29/01/2018

S účinností od 1. ledna 2018 se v důsledku přijetí novely občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.) vrací zákonné předkupní právo spoluvlastníků do českého právního řádu. Jeho podoba je přitom téměř stejná jako za původní právní úpravy. Týká se však pouze nemovitostí, zatímco u movitých věcí přijatá novela naopak zákonné předkupní právo spoluvlastníků zcela ruší.

S účinností od 1. ledna 2018 se v důsledku přijetí novely občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.) vrací zákonné předkupní právo spoluvlastníků do českého právního řádu. Jeho podoba je přitom téměř stejná jako za původní právní úpravy. Týká se však pouze nemovitostí, zatímco u movitých věcí přijatá novela naopak zákonné předkupní právo spoluvlastníků zcela ruší.

Od Nového roku tak bude platit, že převádí-li spoluvlastník svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec, apod.), a to i v případě bezúplatného převodu jako je např. darování. Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.

Je otázkou, zda znovuzavedení zákonného předkupního práva spíše oslabuje právo jednotlivce volně disponovat se svým majetkem či je to pro spoluvlastníky vítanou možností, jak znovu moci zabránit převodu podílu na nechtěnou osobu.

Dle současného znění občanského zákoníku lze podíly na nemovitostech převádět v podstatě bez omezení - jen ale do konce tohoto roku. Pokud tedy zvažujete prodej svého spoluvlastnického podílu, máte poslední měsíce na uskutečnění bez případné administrativní zátěže spojené s budoucím předkupním právem - pro více informací na možnosti prodeje se na nás můžete obrátit.